Inleiding

Het Fonds van Stein (FvS) biedt inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk eenmalige financiële hulp in een acute noodsituatie voorzover daarvoor geen overheids of andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Bij het FvS vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw gegevens bewaren en verwerken.

Persoonsgegevens

Stichting FvS verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft toevertrouwd.

  • Zo zullen we, wanneer u een hulp aanvraag doet bij het FvS, meestal vragen om uw contactgegevens (adres, telefoon, emailadres), geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u bestuurslid bent van het FvS, zullen wij dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
  • Als u een donatie doet aan het FvS verwerken wij uw contactgegevens, bankrekeningnummer en naam, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

Verwerking van de gegevens

(persoonsgegevens, hulpvraag en beoordeling)

Een aanvraag wordt ingediend via de email. Een aanvraag beschrijft wie de aanvraag doet (de persoonsgegevens) en beschrijft wat de hulpvraag is. De beoordeling van de aanvraag wordt door het FvS bestuur gedaan. Deze gegevens (persoonsgegevens, hulpvraag en beoordeling) vormen samen het dossier. Het dossier wordt opgeslagen in onze systemen.

We zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij deze voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn én wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij die maximaal twee maanden na het afsluiten van de aanvraag uit het dossier verwijderen.

De geanomiseerde hulpvraag en beoordeling blijven we wel bewaren wanneer de wet dit eist, wanneer wij ons moeten kunnen verantwoorden naar onze toezichthouders of wanneer wij hulpvragen willen evalueren in de toekomst.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw gegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligings-maatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten.

Rechten

U heeft het recht om uw dossier in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door het FvS of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw gegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging of bezwaar op de verwerking van uw gegevens of intrekking van uw toestemmingen sturen naar fondsvanstein@gmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek, bezwaar of intrekking door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Daarna zullen wij ter verificatie contact met u opnemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening dit onjuist hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen het gehele dossier te laten verwijderen uit onze systemen.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw gegevens slechts beperkt verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via fondsvanstein@gmail.com

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen https://autoriteitpersoonsgegevens.nl